Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Μήνυμα προς τον Υπουργό Παιδείας - Η Πληροφορική να ειναι εξεταζόμενο μάθημα σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπως και η Ελληνική Γλώσσα

Σε σχέση με το συζητούμενο αυτές μέρες θέμα της εισαγωγής της Πληροφοιρκής ως εξεταζόμενου στην Γ' Λύκειο θα ήθελα να επισημάνω, επικαλούμενος και την ιδιότητά σας ως Συνταγματολόγου, ότι

"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19." (παρ. 2, άρθρο 5Α Σ).

Υπό το πρίσμα αυτό η παροχή σύγχρονης και αποτελεσματικής Πληροφορικής Παιδείας είναι θεμελιώδης υποχρέωση της Πολιτείας ακριβώς για να διασφαλιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους.

Η πλημελής παροχή Πληροφορικής Παιδείας δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην «παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση» των πληροφοριών που διακινούνται ηλεκτρονικά. Συνακόλουθα, διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής και νομικής ανισότητας μεταξύ των πολιτών.

Η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας αφορά κατά μείζονα λόγο και την παρεχόμενη εκπαίδευση σε όσους επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι θα βρεθούν αντιμέτωποι, ως φοιτητές αρχικά και αργότερα ως επαγγελματίες, με συνθήκες που απαιτούν επαρκές επίπεδο κατάρτισης στην Πληροφορική για ανταποκριθούν με επάρκεια στις υποχρεώσεις τους.

Για το λόγο αυτό σας ζητώ να μεριμνήσετε ώστε οι εξαγγελίες σας να υλοποιηθούν κατά τρόπο ανάλογο προς τις ανάγκες όλων των επιστημονικών πεδίων που σήμερα πλέον απαιτούν όλα πέραν της  ευχέρειας έκφρασης στην Ελληνική Γλώσσα ανάλογη ευχέρεια στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει μόνο για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Αφορά, βεβαίως και τις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. Αφορά, όμως, και αυτό δυστυχώς είναι προς το παρόν άγνωστο στους πολλούς, και τις επιστήμες υγείας καθώς και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

H μορφή που θα μορούσε να έχει αυτό το εξεταζόμενο σε όλα τα επιστημονικά πεδία μάθημα θα μπορούσε να προσανατολιστεί στο να βοηθά τους μαθητές να εκτιμήσουν και να οικειοποιηθούν τις μεγάλες ιδέες που κομίζει η εμφάνιση των υπολογιστών.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου μια παρέκβαση: Η ανάδειξη των μεγάλων ιδεών της Πληροφορικής αποτελεί επείγουσα εκπαιδευτική προτεραιότητα των προηγμένων κρατών. Ο όρος που επιστρατεύεται για να περιγράψει τον κορμό αυτών των ιδεών είναι computational thinking. Ήδη συζητείται επισταμένα ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ιδέες θα βρουν τη θέση τους σε όλα τα επιστημονικά πεδία του μορφωτικού πυρήνα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, την Πληροφορική, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και τη Γλώσσα και τις Τέχνες. Υπάρχουν, μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς οι μεγάλες ιδέες της Πληροφορικής μπορούν να εμπλουτίστουν τα αναλυτικά προγράμματα από την πρώτη τάξη του Δημοτικού μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου. Υπό το πρίσμα αυτό, απαιτείται να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος με συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών κλάδων καθώς το θέμα δεν αφορά μόνο τη Γ' Λυκείο και τα εξεταζόμενα μαθήματα αλλά όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης. Μέσα από το διάλογο αυτό όλοι οι κλάδοι από κοινού θα πρέπει να κληθούν να διερευνήσουν τρόπους εμπλουτισμού όλων των μαθημάτων με τις κατάλληλες κατά περίπτωση μεγάλες ιδέες της Πληροφορικής. Ώστε να μπορέσουν οι νέοι μας να τις εμπεδώσουν καλύτερα και να αντιληφθούν την ισχύ και τη γενικότητά τους. Έτσι, θα συντονιστεί ο τρόπος διδασκαλίας όλων των αντικειμένων με τον τρόπο που οι αντίστοιχες επιστήμες και τέχνες αναπτύσσονται σήμερα.

Μια που έχετε την ιδότητα του νομικού, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αυριανός συνάδελφός σας, πέρα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την καθημερινή του εργασία, χρειάζεται και ένα επαρκές επίπεδο γνώσεων του πώς λειτουργούν οι υπολογιστές καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δομούνται και αναπτύσσονται τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, προκειμένου να συμβάλει στη ρύθμιση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας σε όλες τις πτυχές της είτε ως ακαδημαϊκός είτε ως νομοθέτης είτε ως μάχιμος δικηγόρος.

Σας καλώ, λοιπόν, να προχωρήσετε στην κατεύθυνση των εξαγγελιών σας με τη γενναιότητα και την τόλμη που διακρίνει κάθε πολιτικό ο οποίος θέλει να αφήσει τη σφραγίδα του στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας. Αν τέτοιες είναι οι προθέσεις θα μας βρείτε στο πλευρό σας. Όχι μόνο για να σας στηρίξουμε και να κάνουμε δική μας υπόθεση την πολιτική σας. Αλλά και για να προχωρήσουμε από κοινού  σε ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό βήμα που θα δώσει όραμα και αυτοπεποίηση στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Το βήμα αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε από κοινού Πληροφορικοί και Υπουργείο Παιδείας εκκινεί από τη διαπίστωση μιας διαρκώς ενισχυόμενης τάσης κορυφαίων Πληροφορικών παγκοσμίως να καταφεύγουν στην επίκληση κειμένων της διαχρονικής Ελληνικής Γραμματείας σε εργασίες και βιβλία τους προκειμένου να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα ερευνών τους ή να διατυπώσουν τις εισηγήσεις τους για το δέον γενέσθαι σε ποικίλους τομείς της Πληροφορικής και στις εφαρμογές της στις επιστήμες, τις τέχνες, την οικονομία, τον ελεύθερο χρόνο, παντού. Θα συνιστούσε, πιστεύουμε, μια καινοτομία παγκόσμιου ενδιαφέροντος αν το Υπουργείο Παιδείας από κοινού με της Έλληνες Πληροφορικούς, συμφωνούσαν σε ένα σώμα κειμένων της Ελληνικής Γραμματείας από την Αρχαιότητα μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν που έχουν ιδιαίτερη αξία και επικαιρότητα εν όψει των προκλήσεων της εποχής μας. Τα κείμενα αυτά θα μπορούσαν να εκδοθούν με τη μορφή ενός Ανθολογίου σε ξεχωριστούς για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης τόμους. Έτσι, θα καταστεί εφικτός ο εμπλουτισμός των μαθημάτων Γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο κατά την κρίση, βεβαίως, των διδασκόντων και τις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών τους. Ως απαρχή για τη σύνταξη αυτού του Ανθολογίου μπορείτε να αναλάβετε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου σε κατάλληλο τόπο και χρόνο ώστε να καταστεί εφικτή η συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, Ελλήνων και μη, για να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους για το περιεχόμενό του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: