Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ιδού προτάσεις Κύριε Πρωθυπουργέ. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβασα την πρόσφατη έκκληση του Πρωθυπουργού, από του βήματος της βουλής, για κατάθεση προτάσεων από τους Έλληνες blogger (http://www.primeminister.gr/2010/06/30/2365) :

"Θα πρέπει ο πολίτης, θα πρέπει και οι bloggers, ναι, καλώ και τους bloggers, να βοηθήσουν και να συμβάλουν δημιουργικά, όπως βέβαια και τα συμβατικά Μέσα Ενημέρωσης, να συμμετάσχουν ενεργά στην επισήμανση, στην ανάδειξη των αρνητικών, που θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύπτονται, αλλά και στη δημιουργία προτάσεων, που μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και προτάσεις νόμου."

Ως ταπεινός blogger κι εγώ, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Πρωθυπουργού μας, θα ήθελα να καταθέσω την κατωτέρη έτοιμη πρόταση νόμου περί δημιουργίας Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΘΕΠΕ). Η πρόταση αυτή αποτελεί επικαιροποιημένη έκδοση της από το Φεβρουάριο του 2004 δημοσιοποιημένης πρότασης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip).

Παρακαλώ κάθε συνάδελφο Πληροφορικό που συμφωνεί με την πρόταση να την ενσωματώσει στο προσωπικό του ιστολόγιο. Καλώ επίσης κάθε πολίτη που κατανοεί την ανάγκη ιδρύσεως αυτού του φορέα να πράξει το ίδιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
"ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Edit section

Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΘΕΠΕ)είναι θέμα ζωτικής εθνικής σημασίας. Μπορεί να αποτελέσει ένα κεντρικό πόλο για την επεξεργασία και τη δυναμική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας και της πληροφορικής. Η ανάπτυξη της πληροφορικής δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή και τη θεσμική εκπροσώπηση των πληροφορικών στη λήψη των αποφάσεων, όπως συμβαίνει σήμερα, διότι στις σημερινές συνθήκες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης τον πρώτο λόγο σε θέματα πληροφορικής πρέπει να έχουν οι ειδικοί. Οι Έλληνες πληροφορικοί καλούνται να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας προωθώντας συστηματικά και οργανωμένα:

 1. την κοινωνική συνοχή, με την επιδίωξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης,

 2. την περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση, με την αναδιάρθρωση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και τη δυναμική διασύνδεσή τους με το γεωπολιτικό τους περιβάλλον,

 3. την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ίδρυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων έντασης γνώσης στην πληροφορική και τις επικοινωνίες,

 4. την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπληθώρας αποφοίτων πληροφορικής, με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων πληροφορικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και με την ανάπτυξη των τοπικών αγορών,

 5. τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, με τη δημιουργία συνθηκών δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και δομών προστασίας των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων,

 6. την ενίσχυση της πληροφορικής παιδείας στη χώρα μας, με τη συνεχή αναβάθμιση, την επικαιροποίηση και τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με τις κοινωνικές ανάγκες και την παραγωγική διαδικασία.

 7. την εξάπλωση του πληροφορικού αλφαβητισμού σε όλους τους πολίτες, με την υποστήριξη ανοικτών, αδιάβλητων, μη κερδοσκοπικών και ευρέως αποδεκτών συστημάτων κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης,

 8. την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού, με την ενεργό προστασία και ανάπτυξη των πολιτιστικών πόρων του Ελληνισμού που πρέπει να αναγνωριστούν ως η μεγαλύτερη πηγή πλούτου και διεθνούς ακτινοβολίας για τη χώρα.

Το ΕΘΕΠΕ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα σύγχρονο πρότυπο επιμελητηρίου. Φιλοδοξεί να αναβαθμίσει και να αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο, θέση και ευθύνη των Ελλήνων πληροφορικών, τους οποίους και θα εκπροσωπεί αυθεντικά σε όλα τα πεδία των ενδιαφερόντων τους, θα αξιοποιεί τις δυνάμεις τους ικανοποιώντας τις εργασιακές και επιστημονικές τους ανάγκες και θα δημιουργεί προϋποθέσεις για την προαγωγή, τη διάδοση και την εφαρμογή της επιστήμης της Πληροφορικής στη χώρα μας.

Το ΕΘΕΠΕ θα υπερκεράσει τις υφιστάμενες συνθήκες αποκλεισμού των πληροφορικών, με την ενεργοποίηση και την ουσιαστική ένταξη στους κόλπους του όλων των Ελλήνων πληροφορικών σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού Ελλήνων πληροφορικών στο εξωτερικό. Επιπλέον, θα λειτουργήσει καταλυτικά στον επαναπατρισμό πολλών εξ΄ αυτών και στην αποτελεσματικότερη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών επιτευγμάτων σε ένα πεδίο που εξελίσσεται ραγδαία.

Στη συνέχεια αναλύουμε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την ίδρυση του ΕΘΕΠΕ, περιγράφουμε τις κατηγορίες των μελών του, απαριθμούμε τους στρατηγικούς στόχους που θα υπηρετεί, καταγράφουμε τις αρμοδιότητές του και περιγράφουμε την οργανωτική συγκρότησή του. Τέλος, παρουσιάζουμε κατ’ άρθρο τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου.

Αναγκαιότητα του ΕΘΕΠΕ

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει επιβάλει τη σύγκλιση μεταξύ τομέων, όπως η ηλεκτρονική, οι ψηφιακοί υπολογιστές, οι τηλεπικοινωνίες και τα οπτικο-ακουστικά μέσα. Με τον όρο πληροφορική νοείται πλέον το νέο μεγάλο επιστημονικό πεδίο που μελετά την εγγενή υπολογιστική διάσταση μιας πληθώρας φαινομένων του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και στο οποίο συγκλίνουν οι τεχνολογικοί τομείς επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν οδηγήσει στη συνένωση τομέων που στο παρελθόν ήταν ανεξάρτητοι μεταξύ τους (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π.), ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η πληροφορική, λοιπόν, οδηγεί σε ριζική αναμόρφωση των οικονομικών και διοικητικών επιχειρησιακών διαδικασιών και αναδεικνύεται ως διακριτός παραγωγικός συντελεστής. Εμφανίζεται σε κάθε οικονομική δραστηριότητα και ανατρέπει την παραδοσιακή οργάνωση της παραγωγής αλλά και τις μορφές κατανάλωσης. Οδηγεί σε αλλαγές στην οργάνωση των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, στις ευθύνες της διοίκησής τους και στις σχέσεις διοίκησης - εργαζομένων. Συνεισφέρει σε διαρθρωτικές προσαρμογές, με συνεχή μεταφορά πόρων προς πιο αποδοτικές παραγωγικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές καλούνται να διαμορφώσουν νέα πρότυπα κατανάλωσης προκειμένου να απολαύσουν την πληθώρα των νέων τεχνολογικών αγαθών ή να αξιοποιήσουν τα νέα κανάλια διανομής αγαθών με βασικότερο το Διαδίκτυο. Αντίστοιχη εικόνα διαμορφώνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο: η εφαρμογή της πληροφορικής σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εισάγει νέες παραμέτρους στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης του πολίτη και καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων από τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η ανορθολογική χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Η δημόσια διοίκηση (κεντρική, περιφερειακή και τοπική), για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές ώστε να είναι αποτελεσματική και σύγχρονη, πρέπει να αναδιοργανωθεί ριζικά. Ο ρόλος των δημόσιων αρχών ενισχύεται, καθώς καλούνται να ανοίξουν το δρόμο για τη διαρθρωτική προσαρμογή των οικονομικών μονάδων. Οι επιχειρήσεις απαιτούν από τις δημόσιες αρχές περιβάλλον και προοπτικές σαφείς για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οι εργαζόμενοι απαιτούν ουσιαστική στήριξη στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί το δικαίωμά τους στην εργασία. Οι καταναλωτές απαιτούν προστασία των δικαιωμάτων τους, ασφάλεια στις συναλλαγές και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Χρειάζονται, λοιπόν, υποδομές (νομοθετικό πλαίσιο, παιδεία, τηλεπικοινωνίες και έρευνα), για να εξασφαλισθεί η ομαλή πορεία και η ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Χωρίς επαρκείς υποδομές η περιθωριοποίηση των κρατών, των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων είναι βέβαιη.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας η υπερπαραγωγή αποφοίτων από τμήματα πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, σε υπερπληθώρα εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα στην απαξίωση και υποβάθμιση της εργασίας του Έλληνα πληροφορικού. Απαιτούνται θεσμοί που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν στρατηγικές αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας πληροφορικής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ανάπτυξη επενδύσεων στην πληροφορική στην περιφέρεια και την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ελλήνων πληροφορικών.

Για την αναδιάρθρωση της παραγωγής και για την οριοθέτηση του νέου ρόλου του κράτους απαιτείται υπεύθυνος στρατηγικός σχεδιασμός, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Διότι, όπως τονίστηκε, η πληροφορική είναι ένας νέος παραγωγικός συντελεστής, που θέτει νέες προτεραιότητες, διαμορφώνει καινούργιους ρόλους και απαιτεί συνολική κινητοποίηση της κοινωνίας. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να είναι στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και να αφήνει τα περιθώρια στα οικονομικά και κοινωνικά υποκείμενα να αναπτύξουν τη δημιουργική τους δράση. Οφείλει, κυρίως, να είναι επιστημονικά έγκυρος, ώστε να είναι αποτελεσματικός και να μην οδηγεί σε σπατάλες και παραλείψεις. Η ύπαρξη του ΕΘΕΠΕ μπορεί να εγγυηθεί τη σχεδίαση και την εκπόνηση μιας εθνικής και επιστημονικά έγκυρης στρατηγικής για την πληροφορική στη χώρα μας και την ευέλικτη προσαρμογή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον συνεχούς ανταγωνισμού και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Μέλη του ΕΘΕΠΕ

Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός επιμελητηρίου πληροφορικής ή την υπαγωγή των σχετικών αρμοδιοτήτων σε κάποιο υφιστάμενο επιμελητήριο. Δυστυχώς, καμία από αυτές δεν τελεσφόρησε, κυρίως επειδή οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είχαν συνήθως περιθωριακή συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες διαβούλευσης. Η παρούσα πρόταση νόμου, έχει διαμορφωθεί μέσα από διαδικασίες άμεσης συμμετοχής των τεχνικών επιστημόνων και τεχνολόγων της πληροφορικής και έχει υποστεί εξαντλητική νομοτεχνική και επιστημονική κριτική και μελέτη. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποφεύγει την ευρεία ένταξη στους κόλπους του προτεινόμενου Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσώπων που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα επιστημονικά προσόντα στην πληροφορική.

Πραγματικά, η φυσιογνωμία του ΕΘΕΠΕ πρέπει να εγγυάται το επιστημονικό του κύρος και να πείθει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Ελληνικής κοινωνίας. Τα μέλη του πρέπει να είναι οι τεχνικοί επιστήμονες και τεχνολόγοι της πληροφορικής, δηλαδή οι πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και οι μόνιμοι καθηγητές των τμημάτων αυτών σε αντικείμενα πληροφορικής. Τα τμήματα αυτά είναι όσα έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο του Δημοσίου (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ Α'315/31.12.2003, όπως ισχύει), στους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής. Οι φοιτητές των τμημάτων αυτών μπορούν να εγγραφούν στο ΕΘΕΠΕ ως δόκιμα μέλη (με μόνο δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συνελεύσεις των μελών των περιφερειακών επιμελητηρίων). Ο θεσμός των δόκιμων μελών έχει ως στόχο να ενισχύσει την κοινωνική συνείδηση και το αίσθημα ευθύνης των αυριανών πληροφορικών και να συνεισφέρει σε διεργασίες σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΘΕΠΕ

Η ίδρυση του ΕΘΕΠΕ αποτελεί αναγκαία συνθήκη, για να εισέλθει πραγματικά η χώρα στην τροχιά της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Απαιτείται, λοιπόν, να καθοριστούν αρχικά οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΘΕΠΕ και στη συνέχεια να εξειδικευτούν αυτοί οι στόχοι, μέσα από διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, με όλους τους κοινωνικούς φορείς που έχουν άμεσο συμφέρον και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πληροφορικής. Τον κοινωνικό αυτό διάλογο θα αναλάβει το ίδιο το ΕΘΕΠΕ.

Επιγραμματικά, οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΘΕΠΕ κωδικοποιούνται ως εξής:

 1. Η προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πληροφορικών, η θεσμική εκπροσώπησή τους, η αναβάθμιση της κοινωνικής τους ευθύνης και η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου τους σε μια δίκαιη και ανοικτή σε όλους Κοινωνία της Πληροφορίας.

 2. Η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, με τη δημιουργία θεσμών εκπαίδευσης, μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας, που θα τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και θα ελέγχονται άμεσα από τους κοινωνικούς φορείς.

 3. Η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της πληροφορικής στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς και με την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τα έργα και τις μελέτες πληροφορικής στη χώρα μας.

 4. Η αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων στη γνώση, με τη συμμετοχή τους στον παραγωγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

 5. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, με την πλήρη και συστηματική αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους.

 6. Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στις νέες τεχνολογίες.

 7. Η αναμόρφωση και ο πληροφορικός εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη της πληροφορικής.

 8. Η εξάπλωση του πληροφορικού αλφαβητισμού και η τεχνολογική αρωγή σε επίπεδο βασικών γνώσεων στην πληροφορική προς όλους τους πολίτες, με την υποστήριξη ανοικτών, αδιάβλητων, μη κερδοσκοπικών και ευρέως αποδεκτών συστημάτων κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης.

 9. Η ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προαγωγή της ορθολογικής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας στις νέες τεχνολογίες και με την παραγωγική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων του Ελληνισμού.

 10. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων επαναπατρισμού των Ελλήνων πληροφορικών, με τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

 11. Η ανάπτυξη της έρευνας, με την υποστήριξη επενδύσεων και υποδομών στην πληροφορική για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επιστημόνων.

 12. Η αναδιάρθρωση των σπουδών στην πληροφορική, με τη συνεχή αναβάθμιση, επικαιροποίηση και σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με τις ανάγκες της κοινωνίας.

 13. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομικού και τεχνικού πλαισίου, για τη διασφάλιση της ποιότητας στα έργα πληροφορικής και την αρμονική ενσωμάτωση της πληροφορικής σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου, πλαίσιο που θα προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών.

 14. Η συμβολή σε διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση του «ψηφιακού χάσματος» σε παγκόσμιο επίπεδο και η συμμετοχή σε συνεργασίες και δράσεις για τη δημιουργία του διεθνούς «ταμείου ψηφιακής αλληλεγγύης».

 15. Η ενθάρρυνση της χρήσης της πληροφορικής στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Ειδικές Αρμοδιότητες του ΕΘΕΠΕ

Το ΕΘΕΠΕ έχει ειδικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού της Ελληνικής οικονομίας και με την οριοθέτηση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων των μελών του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι οι παρακάτω:

 1. Η θεσμική εκπροσώπηση των πληροφορικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΘΕΠΕ σε διεθνείς φορείς-ενώσεις καθώς και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 2. Ο καθορισμός του επαγγελματικού τοπίου της πληροφορικής, με τη σύνταξη και τήρηση σχετικών μητρώων.

 3. Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, με την εκπόνηση προτύπων και προδιαγραφών, που θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και των ατομικών ελευθεριών.

 4. Η δημιουργία πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Πληροφορικής, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 5. Η αξιοποίηση οικονομικών πόρων, με τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Οργανωτική Συγκρότηση του ΕΘΕΠΕ

Κύριο στοιχείο της οργανωτικής δομής του ΕΘΕΠΕ πρέπει να είναι η αποκεντρωμένη λειτουργία, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη περιφερειακή ανάπτυξη και η ενεργός συμμετοχή των πληροφορικών στις πολιτικές διαδικασίες σχεδιασμού. Προτείνουμε, λοιπόν, μια οργανωτική δομή βασισμένη στην περιφέρεια. Το ΕΘΕΠΕ θα συγκροτείται από περιφερειακά επιμελητήρια πληροφορικής, ένα σε κάθε μια από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιοχές του εξωτερικού με μεγάλη συγκέντρωση Ελλήνων πληροφορικών.

Κάθε περιφερειακό επιμελητήριο θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, που θα εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τα μέλη του κάθε τρία χρόνια. Κυρίαρχο όργανο κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου θα είναι η συνέλευση των μελών του, που θα διεξάγεται τακτικά κάθε έξι μήνες και σε διαφορετικές πόλεις της περιφέρειας, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων των μελών. Τα περιφερειακά επιμελητήρια του εσωτερικού θα είναι ο επίσημος σύμβουλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα πληροφορικής. Τα περιφερειακά επιμελητήρια θα παίρνουν πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των φορέων της κάθε περιφέρειας, θα εκπονούν σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης στην πληροφορική και θα τα προωθούν σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις και θα έχουν την αρμοδιότητα να αναλαμβάνουν την κατανομή πιστώσεων με βάση τις προτάσεις, που θα τους υποβάλλονται.

Τα περιφερειακά επιμελητήρια του εξωτερικού θα φροντίζουν για την καλλιέργεια στενών σχέσεων με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και με αντίστοιχα επιμελητήρια άλλων χωρών. Επιπλέον, θα φροντίζουν για την ενεργοποίηση των μελών τους και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού. Θα ενθαρρύνουν τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας. Θα ενισχύουν την ανάπτυξη δικτύων ακαδημαϊκής, ερευνητικής ή επιχειρηματικής συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΕΘΕΠΕ θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, που θα εκλέγεται από όλα τα μέλη του με άμεση ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια. Θα έχει αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και θα συντονίζει τη δράση των περιφερειακών επιμελητηρίων. Κυρίαρχο όργανο του ΕΘΕΠΕ θα είναι το συμβούλιο των αντιπροσώπων, το οποίο θα εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και θα αποτελείται από τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων των περιφερειακών επιμελητηρίων (εσωτερικού και εξωτερικού) και 30 ακόμη μέλη που θα εκλέγονται με άμεση, καθολική και αναλογική ψηφοφορία. Το συμβούλιο των αντιπροσώπων θα χαράσσει τη στρατηγική δράσης σε εθνικό επίπεδο και θα εγκρίνει μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης με βάση τους πόρους, που θα προέρχονται από τις δημόσιες αρχές.

Πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι η παρούσα πρόταση νόμου δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς οι δημόσιοι πόροι που προβλέπονται για το ΕΘΕΠΕ είναι προαιρετικοί. Τα σταθερά έσοδα του ΕΘΕΠΕ είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών του (50 ευρώ ανά μέλος), οι οποίες, δεδομένου του πλήθους των δυνάμει μελών του (πάνω από 40.000 το 2004), αναμένεται να ξεπεράσουν ετησίως τα 2.000.000 ευρώ. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι από το 2005, ο μέσος ρυθμός αποφοίτησης από τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ θα είναι 10.000 ετησίως, άρα τα έσοδα θα αυξάνονται κατά 500.000 ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά κρίνονται ικανοποιητικά για την λειτουργία του ΕΘΕΠΕ. Η μεταφορά δημόσιων πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνει αφού ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΘΕΠΕ και με βάση τις δραστηριότητες που θα αναλάβει σε ανταποδοτική βάση.

Άρθρο 1

Καθορίζεται η έδρα, ο τίτλος και το έμβλημα του ΕΘΕΠΕ. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας εξυπηρετεί δύο συμπληρωματικούς στόχους: Αφενός την ενεργό υποστήριξη της αποκέντρωσης και αφετέρου την καλύτερη δυνατή παρέμβαση στις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες όπου εντάσσεται οργανικά η χώρα (Βαλκάνια, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος, Ευρώπη). Περαιτέρω, η Θεσσαλονίκη μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα την οικουμενική εμβέλεια του ΕΘΕΠΕ συντονίζοντας τη δράση του με αυτή του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμοού όπου επίσης εδρεύει στην πόλη αυτή. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους πόλους ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας με πολλά τμήματα Πληροφορικής που είναι ενταγμένα σε σχολές και ιδρύματα όλων των ειδών.

Άρθρο 2

Δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί της Πληροφορικής, των Δραστηριοτήτων Πληροφορικής και του Πληροφορικού.

Άρθρο 3

Περιγράφονται με λεπτομέρεια οι στόχοι και οι αρμοδιότητες του ΕΘΕΠΕ καθώς και τα μέσα προς επίτευξη των στόχων του.

Άρθρο 4

Προσδιορίζονται τα προσόντα εγγραφής μελών.

Άρθρο 5

Περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 6

Καθορίζονται το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών να ορίσει, με Προεδρικό Διάταγμα, τις λεπτομέρειες άσκησης του επαγγέλματος του Πληροφορικού.

Άρθρο 7

Προσδιορίζεται η περιφερειακή διάρθρωση του ΕΘΕΠΕ μέσω των περιφερειακών επιμελητηρίων του.

Άρθρο 8

Ορίζονται τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα του ΕΘΕΠΕ και οι αρμοδιότητες καθενός από αυτά.

Άρθρο 9

Περιγράφονται οι διαδικασίες ανάδειξης των αντιπροσωπευτικών (κεντρικών και περιφερειακών) οργάνων του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 10

Καθορίζεται η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του κεντρικού και των περιφερειακών διοικητικών συμβουλίων.

Άρθρο 11

Απαριθμούνται οι πόροι του ΕΘΕΠΕ, τα έξοδα που μπορεί να πραγματοποιεί, τα όργανα και οι διαδικασίες του οικονομικού ελέγχου.

Άρθρο 12

Ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΘΕΠΕ, των πειθαρχικών οργάνων και διαδικασιών.

Άρθρο 13

Περιγράφεται το περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης και ψήφισης του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 14

Προσδιορίζεται πενταμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή και περιγράφονται οι αρμοδιότητές της.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΙΚΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση
Edit section

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Επιμελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών", σε συντομογραφία ΕΘΕΠΕ, ως επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει περιφερειακή διάρθρωση και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Η επωνυμία "Εθνικό Επιμελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών" και ο διακριτικός τίτλος ΕΘΕΠΕ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία του ΕΘΕΠΕ θα είναι Hellenic Chamber of Communications and Informatics (HeCCI).

4. Το έμβλημα του ΕΘΕΠΕ θα καθοριστεί με απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

5. Η σφραγίδα του ΕΘΕΠΕ είναι κυκλική, έχει στο κέντρο το έμβλημα του ΕΘΕΠΕ και περικλείεται από δύο ομόκεντρους κύκλους μεταξύ των οποίων αναγράφεται «Εθνικό Επιμελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και το έτος ίδρυσης του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Edit section

1. Πληροφορική είναι η επιστήμη που μελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση και τη μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων γνώσεων και πληροφοριών, καθώς επίσης και την ανάπτυξη και εξέλιξη διατάξεων, συσκευών, υπηρεσιών και συστημάτων συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, εξόρυξης και ανταλλαγής των ανωτέρω συμβολικών αναπαράστασεων.

2. Δραστηριότητες Πληροφορικής θεωρούνται ιδίως:

α) Η ανάπτυξη (μελέτη, προδιαγραφή, σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμή, εγκατάσταση), η λειτουργία (συντήρηση και αναβάθμιση), η τεχνική υποστήριξη, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και της ποιότητας εν γένει των δικτύων, συστημάτων, εφαρμογών και συσκευών πληροφορικής.

β) Η διοίκηση και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής.

γ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης της πληροφορικής και ο συντονισμός της εφαρμογής τους.

δ) Ο σχεδιασμός και η άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε αντικείμενα της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ε) Η κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε αντικείμενα της πληροφορικής.

στ) Η άσκηση ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου σε αντικείμενα της πληροφορικής.

ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναφορικά με θέματα πληροφορικής, σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

3. Πληροφορικός θεωρείται ο τεχνικός επιστήμονας ή ο τεχνολόγος που έχει σπουδές ανωτάτου επιπέδου στην πληροφορική και ασκεί δραστηριότητες πληροφορικής.

Άρθρο 3
Σκοποί και Αρμοδιότητες
Edit section

1. Στόχοι του ΕΘΕΠΕ είναι:

α) Η προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πληροφορικών, η θεσμική εκπροσώπησή τους, η αναβάθμιση της κοινωνικής τους ευθύνης και η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου τους σε μια δίκαιη και ανοικτή σε όλους Κοινωνία της Πληροφορίας.

β) Η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, με τη δημιουργία θεσμών εκπαίδευσης, μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας, που θα τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και θα ελέγχονται άμεσα από τους κοινωνικούς φορείς.

γ) Η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της πληροφορικής στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς και με την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τα έργα και τις μελέτες πληροφορικής στη χώρα μας.

δ) Η αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων στη γνώση, με τη συμμετοχή τους στον παραγωγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

ε) Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, με την πλήρη και συστηματική αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους.

στ) Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στις νέες τεχνολογίες.

ζ) Η αναμόρφωση και ο πληροφορικός εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη της πληροφορικής.

η) Η εξάπλωση του πληροφορικού αλφαβητισμού και η τεχνολογική αρωγή σε επίπεδο βασικών γνώσεων στην πληροφορική προς όλους τους πολίτες, με την υποστήριξη ανοικτών, αδιάβλητων, μη κερδοσκοπικών και ευρέως αποδεκτών συστημάτων κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης.

θ) Η ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προαγωγή της ορθολογικής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας στις νέες τεχνολογίες και με την παραγωγική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων του Ελληνισμού.

ι) Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων επαναπατρισμού των Ελλήνων πληροφορικών, με τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

ια) Η ανάπτυξη της έρευνας, με την υποστήριξη επενδύσεων και υποδομών στην πληροφορική για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επιστημόνων.

ιβ) Η αναδιάρθρωση των σπουδών στην πληροφορική, με τη συνεχή αναβάθμιση, επικαιροποίηση και σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με τις ανάγκες της κοινωνίας.

ιγ) Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομικού και τεχνικού πλαισίου, για τη διασφάλιση της ποιότητας στα έργα πληροφορικής και την αρμονική ενσωμάτωση της πληροφορικής σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου, πλαίσιο που θα προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών.

ιδ) Η συμβολή σε διεθνείς συνεργασίες και προσπάθειες για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος σε παγκόσμιο επίπεδο και η συμμετοχή σε δράσεις για τη δημιουργία του διεθνούς «ταμείου ψηφιακής αλληλεγγύης».

ιε) Η ενθάρρυνση της χρήσης της πληροφορικής στον πολιτισμό και τις τέχνες.

2. Ειδικές αρμοδιότητες του ΕΘΕΠΕ είναι:

α) Η θεσμική εκπροσώπηση των πληροφορικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΘΕΠΕ σε διεθνείς φορείς-ενώσεις καθώς και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Ο καθορισμός του επαγγελματικού τοπίου της πληροφορικής, με τη σύνταξη και τήρηση σχετικών μητρώων.

γ) Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, με την εκπόνηση προτύπων και προδιαγραφών, που θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και των ατομικών ελευθεριών.

δ) Η δημιουργία πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Πληροφορικής, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των δημόσιων-ιδιωτικών δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ε) Η αξιοποίηση οικονομικών πόρων, με τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

3. Το ΕΘΕΠΕ είναι σύμβουλος του κράτους για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στους σκοπούς του. Μπορεί επίσης να ενεργεί ως σύμβουλος, για θέματα πληροφορικής, σε κοινωνικούς ή άλλους φορείς, καθώς και σε ιδιώτες.

4. Για την επίτευξη των όσων αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, το ΕΘΕΠΕ ενδεικτικά:

α) Μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμοδίων αρχών κάθε θέμα που αφορά στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής.

β) Γνωμοδοτεί, με πρωτοβουλία δική του ή των αρμοδίων αρχών, για κάθε νομοσχέδιο, σχέδιο προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλο γενικό ή ειδικό νομοθετικό μέτρο που σχετίζεται με θέματα της αρμοδιότητάς του.

γ) Καταρτίζει πίνακες πραγματογνωμόνων πληροφορικής ανά περιφέρεια, οι οποίοι καλούνται να γνωμοδοτήσουν για οποιοδήποτε επιστημονικό ή τεχνικό ζήτημα προκύπτει σχετικά με την πληροφορική, σε περιπτώσεις δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς ή αμφισβήτησης. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται κάθε χρόνο ή κατά περίπτωση, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου και περιλαμβάνουν μόνο μέλη του οικείου περιφερειακού επιμελητηρίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και το ελάχιστο ύψος της σχετικής αμοιβής.

δ) Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις της ανορθολογικής χρήσης της πληροφορικής και εκπονεί μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς μελέτες και έρευνες σχετικές με τα παραπάνω, σχέδια προδιαγραφών, πρότυπα κανονισμών, συμβάσεων, έργων και μελετών.

ε) Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το Κράτος, τους οργανισμούς του Δημοσίου ή κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφ΄ όσον αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη της πληροφορικής στη χώρα.

στ) Συμβάλλει στη σχεδίαση και εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πληροφορική και στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Συμβάλλει επίσης στην αξιοποίηση, προγραμματισμό, ανάπτυξη και διάρθρωση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, καθώς και στην επιμόρφωση γενικά του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα πληροφορικής.

ζ) Μεριμνά για την ενημέρωση και προστασία των χρηστών προϊόντων πληροφορικής από τα προβλήματα που συνεπάγεται η ανορθολογική χρήση της πληροφορικής.

η) Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

θ) Οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

ι) Επιμελείται και διενεργεί τακτικές και περιοδικές εκδόσεις και συγγράμματα. Οργανώνει διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις και λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην επιμόρφωση των μελών του και στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

ια) Συστηματοποιεί και κατευθύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό ιδιαίτερα των νέων πληροφορικών, καταγράφοντας το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό πληροφορικής στη χώρα, την κατασκευαστική και βιομηχανική δραστηριότητα, τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιχειρησιακά προγράμματα και άλλα σχετικά θέματα.

ιβ) Συνεργάζεται με τα επιμελητήρια, τους φορείς και τις οργανώσεις των άλλων επαγγελματικών τάξεων της χώρας σε θέματα πληροφορικής.

ιγ) Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς του και αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών.

ιδ) Συμμετέχει σε Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς του.

ιε) Μεριμνά για την τήρηση, εκ μέρους των μελών του, του Κώδικα Δεοντολογίας, ασκώντας και πειθαρχική εξουσία.

5. Οι δημόσιες, περιφερειακές, νομαρχιακές, δημοτικές και άλλες αρχές, τα επιμελητήρια και τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγούν στο ΕΘΕΠΕ, μετά από αίτησή του, κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του πληροφορία.

Άρθρο 4
Μέλη
Edit section

1. Μέλη του ΕΘΕΠΕ μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι και οι μόνιμοι καθηγητές σε αντικείμενα πληροφορικής των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 και ισχύει, στους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής (άρθρο 6 παρ. 1) και ΤΕ Πληροφορικής (άρθρο 14 παρ. 1). Επίσης μέλη του ΕΘΕΠΕ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι που κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα αρμόδια δημόσια όργανα.

2. Υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΕΘΕΠΕ όσοι διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, εφόσον τα χρησιμοποιούν για την κατάληψη θέσης ή την ανάληψη έργου στο δημόσιο ή σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα και όπου αλλού αυτό θα ορίζεται με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά και τους αλλοδαπούς οι οποίοι εργάζονται μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια καθώς και όσους ήδη εργάζονται σε θέσεις πληροφορικής στο δημόσιο ή στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

3. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του ΕΘΕΠΕ πρέπει:

α) Να μην βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του.

γ) Να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του κατά το χρόνο που ισχύει η στέρηση.

4. Ως δόκιμα μέλη στο ΕΘΕΠΕ μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές και οι σπουδαστές των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΕΘΕΠΕ ως μέλη.

5. Επίτιμα μέλη του ΕΘΕΠΕ μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του ΕΘΕΠΕ ή έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών
Edit section

1. Τα μέλη του ΕΘΕΠΕ έχουν το δικαίωμα:

α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του ΕΘΕΠΕ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

β) Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΕΘΕΠΕ για την εκπλήρωση των σκοπών του.

γ) Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των περιφερειακών επιμελητηρίων του.

δ) Να ζητούν από κάθε αρμόδιο όργανο του ΕΘΕΠΕ ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητές του.

ε) Να λαμβάνουν τις τακτικές και περιοδικές εκδόσεις του ΕΘΕΠΕ.

2. Τα μέλη του ΕΘΕΠΕ οφείλουν να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητές του, να εφαρμόζουν τις νόμιμες αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων, να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΘΕΠΕ και τους σχετικούς με την άσκηση του επαγγέλματος νόμους και κανονισμούς, να εκτελούν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται, όταν καλούνται, στην Επιτροπή Δεοντολογίας και να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους.

3. Τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη του ΕΘΕΠΕ έχουν ως μόνο δικαίωμα αυτό του λόγου και της συμμετοχής στις συνελεύσεις των μελών των περιφερειακών επιμελητηρίων και δεν καταβάλλουν εισφορές.

Άρθρο 6
Άσκηση Επαγγέλματος
Edit section

1. Τα μέλη του ΕΘΕΠΕ δικαιούνται αμοιβής για την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη εκτέλεσης, την εκτέλεση αξιολογήσεων, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και γνωμοδότησης, την εκτέλεση διαιτησιών που αφορούν έργα πληροφορικής και δικτύων καθώς και εγκαταταστάσεις πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον αρχών υπέρ τρίτων στα αντικείμενα αυτά.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων του ΕΘΕΠΕ, καθορίζονται:

α) τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των μελών του ΕΘΕΠΕ για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ειδικότερα καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη μελετητική και εργοληπτική ικανότητα των μελών.

β) Οι κατά είδος και περίπτωση ελάχιστες αμοιβές.

γ) Οι περιπτώσεις στις οποίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες ή συμβουλές της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 7
Περιφερειακή Διάρθρωση
Edit section

1. Σε καθεμιά από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας λειτουργεί περιφερειακό επιμελητήριο του ΕΘΕΠΕ. Σε περίπτωση αλλαγής των ορίων των περιφερειών της χώρας αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και η δομή και ο αριθμός των περιφερειακών επιμελητηρίων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΕΘΕΠΕ.

2. Η έδρα κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου είναι η εκάστοτε έδρα των περιφερειακών αρχών.

3. Σε περιοχές του εξωτερικού με μεγάλη συγκέντρωση Ελλήνων πληροφορικών συγκροτούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ, περιφερειακά επιμελητήρια με όρια και έδρα που ορίζεται στην ίδια απόφαση.

4. Τα όρια και ή έδρα των περιφερειακών επιμελητηρίων του εξωτερικού μπορούν να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΕΘΕΠΕ.

5. Τα περιφερειακά επιμελητήρια αποτελούν το όργανο έκφρασης και εκπροσώπησης των μελών τους και ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του ΕΘΕΠΕ για κάθε θέμα που σχετίζεται με την περιφέρειά τους.

6. Μέλη των περιφερειακών επιμελητηρίων γίνονται υποχρεωτικά τα μέλη του ΕΘΕΠΕ που έχουν είτε μόνιμη κατοικία είτε επαγγελματική έδρα στην περιοχή των επιμελητηρίων αυτών.

7. Κάθε μέλος μπορεί να ενταχθεί σε ένα και μόνο περιφερειακό επιμελητήριο. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, διαγράφεται από το προηγούμενο επιμελητήριο και εγγράφεται στο νέο.

Άρθρο 8
Όργανα του ΕΘΕΠΕ

1. Τα κεντρικά όργανα διοίκησης του ΕΘΕΠΕ είναι:

α) Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, στο οποίο μετέχουν τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ, οι πρόεδροι (ή οι αντικαταστάτες τους) των Διοικητικών Συμβουλίων των περιφερειακών επιμελητηρίων και των περιφερειακών επιμελητηρίων του εξωτερικού και 30 μέλη του ΕΘΕΠΕ που εκλέγονται με άμεση, καθολική και αναλογική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΕΘΕΠΕ. Ειδικότερα, τα 30 μέλη κατανέμονται ανά περιφερειακό επιμελητήριο (εσωτερικού και εξωτερικού) με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη και εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

β) Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΕΘΕΠΕ με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2. Τα όργανα διοίκησης των περιφερειακών επιμελητηρίων του ΕΘΕΠΕ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του περιφερειακού επιμελητηρίου.

β) Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του περιφερειακού επιμελητηρίου, το οποίο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του περιφερειακού επιμελητηρίου, με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

3. Όργανο για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη και τους υπαλλήλους του ΕΘΕΠΕ είναι η τριμελής Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΕΘΕΠΕ με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

4. Όργανο για την άσκηση οικονομικού ελέγχου είναι η πενταμελής Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΕΘΕΠΕ με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

5. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων διενεργούνται ταυτοχρόνως από πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν την ημέρα των εκλογών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων με φανερή ψηφοφορία. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε μέλος του ΕΘΕΠΕ.

6. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του ΕΘΕΠΕ, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την άρση εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Δεοντολογίας ή την Ελεγκτική Επιτροπή και την προκήρυξη νέων εκλογών, κατόπιν εισηγήσεως τουλάχιστον 10 μελών του. Η εισήγηση για την άρση της εμπιστοσύνης γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης διενεργούνται νέες εκλογές και το νεοεκλεγέν όργανο έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος.

β) Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων δράσης του ΕΘΕΠΕ, στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα επίσημα όργανά του.

γ) Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και κάθε άλλης δραστηριότητας του ΕΘΕΠΕ κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Την ψήφιση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΘΕΠΕ κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον 10 μελών του. Η εισήγηση για ψήφιση ή αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Δεοντολογίας γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

ε) Τη σύσταση και διάλυση θεματικών επιτροπών εθνικής εμβέλειας κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον 10 μελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

στ) Την ανακήρυξη επίτιμων μελών, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ ή τουλάχιστον 10 μελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

ζ) Η βράβευση φυσικών και νομικών προσώπων για δραστηριότητες ιδιαίτερης σημασίας που είναι σύμφωνες και προάγουν τους σκοπούς του ΕΘΕΠΕ. Η βράβευση πραγματοποιείται κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ ή τουλάχιστον 10 μελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή εφόσον συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

7. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι μήνες κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ η οποία περιλαμβάνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνεται προς τα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έκτακτα κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο 10 τουλάχιστον μελών του, στην οποία περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ή κατόπιν πρωτοβουλίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του. Τις συνεδριάσεις διευθύνει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης.

8. Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου είναι το ανώτατο όργανο του οικείου περιφερειακού επιμελητηρίου και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την άρση εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του περιφερειακού επιμελητηρίου και την προκήρυξη νέων εκλογών, κατόπιν εισηγήσεως που υπογράφεται από το 10% τουλάχιστον των μελών του. Η εισήγηση για την άρση εμπιστοσύνης γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του περιφερειακού επιμελητηρίου. Σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης διενεργούνται νέες εκλογές και το νεοεκλεγέν όργανο έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος.

β) Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων δράσης του περιφερειακού επιμελητηρίου.

γ) Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και κάθε άλλης δραστηριότητας του περιφερειακού επιμελητηρίου, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του περιφερειακού επιμελητηρίου.

δ) Τη σύσταση και διάλυση θεματικών επιτροπών περιφερειακής εμβέλειας, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του περιφερειακού επιμελητηρίου ή τουλάχιστον 10% των μελών του περιφερειακού επιμελητηρίου. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης του περιφερειακού επιμελητηρίου.

9. Η Γενική Συνέλευση του περιφερειακού επιμελητηρίου συγκαλείται τακτικά κάθε έξι μήνες κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ανακοινώνεται προς τα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έκτακτη σύγκληση μπορεί να γίνει κατόπιν γραπτής αιτήσεως, που περιλαμβάνει τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης, προς το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του οικείου περιφερειακού συμβουλίου ή κατόπιν πρωτοβουλίας του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα ταμειακώς εντάξει μέλη του περιφερειακού επιμελητηρίου. Τις συνεδριάσεις διευθύνει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση της πολιτικής του ΕΘΕΠΕ, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα:

α) Εκτελεί τον ετήσιο προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων σχετικά.

β) Διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΘΕΠΕ.

γ) Αποφασίζει τη δημιουργία και διάλυση έκτακτων επιτροπών μελέτης εξειδικευμένων θεμάτων και ομάδων εργασίας που μπορεί να είναι και αμειβόμενες.

δ) Εκφράζει δημόσια μέσω του προέδρου του ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου μέλους του τις θέσεις του ΕΘΕΠΕ.

ε) Ορίζει τους αντιπροσώπους του ΕΘΕΠΕ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Δημοσίων υπηρεσιών ή άλλων φορέων, εκτός εάν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν τα Διοικητικά Συμβούλια των περιφερειακών επιμελητηρίων.

στ) Εκπροσωπεί και δεσμεύει το ΕΘΕΠΕ έναντι οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, δικαστικής αρχής και έναντι τρίτων.

ζ) Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του ΕΘΕΠΕ, εκτός από εκείνα που είναι ρητά στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων από τον παρόντα νόμο.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα κατόπιν προσκλήσεως που περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και ανακοινώνεται προς τα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Έκτατη συνεδρίαση είναι δυνατή κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή τουλάχιστον δύο μελών του που ανακοινώνεται προς τα μέλη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ, μέσα στα όρια της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας. Για τις συνεδριάσεις εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

13. Η διατύπωση των λεπτομερειών που καθορίζουν τη γενικότερη λειτουργία των οργάνων του ΕΘΕΠΕ γίνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 9
Εκλογή Αντιπροσωπευτικών Οργάνων

1. Αντιπροσωπευτικά όργανα του ΕΘΕΠΕ είναι το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ, η Επιτροπή Δεοντολογίας, η Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των περιφερειακών επιμελητηρίων.

2. Η θητεία όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων είναι τριετής και υπολογίζεται από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξή τους.

3. Μέχρι την παράδοση στα νέα όργανα, τα απερχόμενα ασκούν κανονικά τις αρμοδιότητές τους.

4. Η εκλογή των μελών όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την ίδια μέρα σε όλα τα περιφερειακά επιμελητήρια. Σε περιπτώσεις διαφοράς ώρας μεταξύ εκλογικών τμημάτων, η διαλογή των ψήφων ξεκινά σε όλα τα εκλογικά τμήματα αφού περατωθεί η ψηφοφορία και στο τελευταίο εκλογικό τμήμα.

5. Αν, μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, υπάρχουν ακόμη ψηφοφόροι σε κάποιο εκλογικό τμήμα, η ψηφοφορία παρατείνεται μέχρι να ψηφίσουν όλοι οι ψηφοφόροι που έχουν προσέλθει.

6. Ο ορισμός των εκλογικών τμημάτων γίνεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου, και ισχύει μέχρις ότου αναθεωρηθεί με νέα απόφαση.

7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, ορίζει για κάθε εκλογικό τμήμα πενταμελή εφορευτική επιτροπή και πέντε αναπληρωματικά μέλη, με κλήρωση μεταξύ των μελών που εργάζονται ή διαμένουν στην περιοχή του εκλογικού τμήματος. Αν κάποιο μέλος, που κληρώθηκε ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος εφορευτικής επιτροπής, δηλώσει κώλυμα μέσα σε διάστημα τριών ημερών από τον ορισμό του, γίνεται και πάλι κλήρωση για την κατάληψη της θέσης που κενώθηκε.

8. Μέλος που κληρώθηκε σε τοπική εφορευτική επιτροπή και δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του, παραπέμπεται αυτοδίκαια στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής από το ΕΘΕΠΕ.

9. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της αρεσκείας του. Ωστόσο, αν ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα εκτός των διοικητικών ορίων του περιφερειακού επιμελητηρίου του οποίου είναι μέλος, τότε ψηφίζει μόνο για την ανάδειξη των κεντρικών αντιπροσωπευτικών οργάνων του ΕΘΕΠΕ.

10. Για κάθε αντιπροσωπευτικό όργανο καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται αλφαβητικά τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων.

11. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα ψήφων ίσο με τα 2/5 των μελών του αντιπροσωπευτικού οργάνου ή του συνόλου των αντιπροσώπων για τους οποίους ψηφίζει. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός από την εφαρμογή του κανόνα αυτού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται με αφαίρεση του κλάσματος που προκύπτει.

12. Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να έχει αποδεδειγμένα τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές του προς το ΕΘΕΠΕ προκειμένου να ψηφίσει. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνεται και την ημέρα της ψηφοφορίας.

13. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων γίνονται την ίδια μέρα και η θητεία όλων διαρκεί τρία έτη. Υποψήφιος για κάποιο αντιπροσωπευτικό όργανο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος εφορευτικής επιτροπής ή υποψήφιος σε άλλο αντιπροσωπευτικό όργανο.

14. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών, οι σχετικές προθεσμίες, η έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς και τα εκλογικά παραπτώματα και οι σχετικές ποινές ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 10
Συγκρότηση και Λειτουργία
Διοικητικών Συμβουλίων

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ καθώς και για τα Διοικητικά Συμβούλια των περιφερειακών επιμελητηρίων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς τα μέλη για κάθε ζημία οφειλόμενη σε δόλο ή αμέλεια.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ομάδες εργασίας από μέλη του ΕΘΕΠΕ ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση επιστημονικών και επαγγελματικών προβλημάτων. Οι ομάδες εργασίας μπορεί να είναι και αμειβόμενες .

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ μπορούν να παραβρίσκονται με δικαίωμα λόγου σε συνεδριάσεις οποιουδήποτε οργάνου του ΕΘΕΠΕ. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και αν το όργανο έχει αφαιρέσει το δικαίωμα του λόγου από άλλα μέλη του ΕΘΕΠΕ.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις ή δέκα συνολικά στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας κατόπιν αναφοράς οποιουδήποτε μέλους του ΕΘΕΠΕ.

8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η πλήρης συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιλαχόντες διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του οργάνου στις χηρεύουσες θέσεις.

9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε κρατική αρχή και υπηρεσία, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το επιμελητήριο.

10. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

11. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει την λειτουργία των γραφείων του επιμελητηρίου και το προσωπικό, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.

12. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν παραιτηθεί, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

13. Ο Ειδικός Γραμματέας επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με την εσωτερική οργάνωση του επιμελητηρίου και τηρεί το μητρώο μελών.

14. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί όλα τα βιβλία που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση της περιουσίας. Κάθε δύο μήνες υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων της προηγούμενης περιόδου, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του ΕΘΕΠΕ.

15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες ή να ανατεθούν καθήκοντα και σε τρίτους, μέλη ή μη του ΕΘΕΠΕ, ιδίως δε σε υπαλλήλους ή συνεργάτες του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 11
Πόροι, Έξοδα και
Οικονομικός Έλεγχος

1. Πόροι του ΕΘΕΠΕ είναι:

α) Η εισφορά των νεοεγγραφομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει τον τρόπο είσπραξης της ως άνω εισφοράς.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών αυτών.

γ) Εθελοντικές εισφορές των μελών.

δ) Έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ ή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

ε) Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.

στ) Έσοδα από γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις, προβολές, εκδόσεις, διαφημίσεις σε εκδόσεις, υπηρεσίες που παρέχει το ΕΘΕΠΕ σε μέλη και τρίτους και από κάθε νόμιμη δραστηριότητα του ΕΘΕΠΕ.

ζ) Εισοδήματα από την περιουσία του ΕΘΕΠΕ.

η) Κάθε οικονομική ενίσχυση του ΕΘΕΠΕ από το δημόσιο, από ομογενείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά άτομα ή και οργανισμούς. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να συνδέεται με την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης μορφής, επιστημονικών ερευνών κ.λ.π.

θ) Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2 Η εισφορά των νεοεγγραφομένων μελών του ΕΘΕΠΕ ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ. Αναπροσαρμογή της εισφοράς μπορεί να γίνει με απόφαση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης εισηγήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ.

3 Η ετήσια συνδρομή των μελών του ΕΘΕΠΕ ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ. Αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει με απόφαση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης εισηγήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ.

4. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας καθώς και κατά την περίοδο που ένα μέλος του ΕΘΕΠΕ είναι αποδεδειγμένα άνεργο δεν καταβάλλεται ετήσια συνδρομή.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ (ή η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή), μέχρι την ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού, μπορεί να καθορίσει με απόφασή του έκπτωση στις περιπτώσεις προκαταβολής των ετήσιων συνδρομών.

6. Αποζημίωση για ημεραργίες είναι δυνατόν να χορηγείται στα μέλη των αντιπροσωπευτικών οργάνων του ΕΘΕΠΕ. Το ύψος των αποζημιώσεων για ημεραργίες καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

7. Τα έξοδα μετακίνησης μέλους αντιπροσωπευτικού οργάνου ή αντιπροσώπου του ΕΘΕΠΕ σε άλλον φορέα, που γίνεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και των σκοπών του ΕΘΕΠΕ, επιστρέφονται κατόπιν εγκρίσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η έγκριση μπορεί να γίνει πριν ή μετά τη μετακίνηση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι πράγματι έγινε η μετακίνηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κόστους αυτής.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου ασκεί την οικονομική διαχείριση των εσόδων του περιφερειακού επιμελητηρίου, συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στην Ελεγκτική Επιτροπή. Το 50% των εισφορών εγγραφής και των ετήσιων εισφορών των μελών κάθε περιφερειακού επιμελητηρίου παραμένει στο ταμείο του οικείου περιφερειακού επιμελητηρίου ενώ το υπόλοιπο στο κεντρικό ταμείο του ΕΘΕΠΕ. Η κατανομή άλλων εσόδων του ΕΘΕΠΕ στα περιφερειακά επιμελητήρια καθορίζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΘΕΠΕ.

9. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία παρακολουθεί ανελλιπώς την οικονομική διαχείριση τόσο ως προς τη νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχείρισης της περιουσίας του ΕΘΕΠΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των περιφερειακών επιμελητηρίων. Συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έγιναν από μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων ή αντιπροσώπους για τις ανάγκες εκπροσωπήσεως και προαγωγής των σκοπών του ΕΘΕΠΕ.

10. Με απόφαση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισήγησης της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων του ΕΘΕΠΕ και των περιφερειακών επιμελητηρίων μπορεί να γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται με την ίδια απόφαση. Οι ελεγκτές υποβάλλουν σχετική έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους η οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η τελική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διαθέσιμη σε κάθε μέλος του ΕΘΕΠΕ.

11. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες. Στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα.

12. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ή τρεις συνολικά στη διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν μέλος.

13. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκπροσωπεί την Επιτροπή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της, εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφει, μαζί με τον Γραμματέα, όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Επιτροπή

14. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

15. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και έχει την ευθύνη των βιβλίων της Επιτροπής.

Άρθρο 12
Κώδικας Δεοντολογίας και Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΕΘΕΠΕ περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΕΘΕΠΕ καθώς και την περιγραφή και τους επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις επαγγελματικές δραστηριότητες Πληροφορικής.

2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων κατόπιν γραπτής εισηγήσεως της Επιτροπής Δεοντολογίας ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.

3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΕΘΕΠΕ και οι εκάστοτε τροποποιήσεις τους, κυρώνονται με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εξειδικεύεται με το Προσοντολόγιο και Καθηκοντολόγιο για κάθε επάγγελμα Πληροφορικής. Τα Προσοντολόγια και Καθηκοντολόγια συντάσσονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας που τα εισηγείται στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων για έγκριση. Μετά την έγκρισή τους, προωθούνται προς κύρωση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος τα αποστέλλει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση.

5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο παρεμβαίνοντας σε διαδικασίες με γνώμονα τον έλεγχο των άλλων οργάνων και την τήρηση του Νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας. Ειδικότερα ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο και αποφασίζει για την επιβολή ποινών στα μέλη του ΕΘΕΠΕ και αναλαμβάνει να συγκαλέσει όργανα όταν τα αρμόδια μέλη τους παραλείψουν να το κάνουν.

6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες. Στην πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Δεοντολογίας εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

7. Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ή τρεις συνολικά στη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση των υπολοίπων μελών της Επιτροπής και αντικαθίσταται με το πρώτο επιλαχόν μέλος της Επιτροπής.

8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας εκπροσωπεί την Επιτροπή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της, εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής και συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με την Επιτροπή Δεοντολογίας.

9. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

10. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και έχει την ευθύνη των βιβλίων της Επιτροπής.

Άρθρο 13
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΕΘΕΠΕ ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία του επιμελητηρίου. Ενδεικτικά τα θέματα αυτά είναι:

α) Η διαδικασία εγγραφής μελών, ο τύπος και τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, η διαδικασία καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, οι λεπτομέρειες που αφορούν την έγκριση των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ, οι σχετικές προθεσμίες καθώς και η διαδικασία έφεσης σε περίπτωση απορριπτικής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι λεπτομέρειες προκήρυξης, διεξαγωγής και έκδοσης αποτελεσμάτων των εκλογών. Ειδικότερα, η σύγκλιση και η διεξαγωγή της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, η προκήρυξη των εκλογών, η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η υποβολή υποψηφιοτήτων, η οικονομική τακτοποίηση των υποψηφίων, ο ορισμός των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων, το εκλογικό υλικό και η διαδικασία αποστολής του στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων καθώς και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης προσδιορίζονται τα εκλογικά παραπτώματα και οι σχετικές ποινές.

γ) Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που αφορούν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, συνεδριάσεων και δημοψηφισμάτων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων του ΕΘΕΠΕ καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Επίσης, οι δυνατότητες οργάνων του ΕΘΕΠΕ να καθορίζουν δικές τους διαδικασίες αυτού του τύπου.

δ) Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική αλληλογραφία σε αντικατάσταση της παραδοσιακής για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΕΘΕΠΕ καθώς και οι όροι για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των σχετικών στοιχείων.

ε) Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας σύγκλησης και διεξαγωγής των εργασιών για όλα τα όργανα του ΕΘΕΠΕ. Ειδικότερα, η πρόσκληση σε συνεδρίαση ή η διαδικασία αίτησης, η διαδικασία κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσης των μελών των οργάνων, η έναρξη και διεξαγωγή των συνεδριάσεων, οι λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του προεδρείου, η διαδικασία διαλόγου, ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων, η τήρηση και επικύρωση των πρακτικών, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων καθώς και η αρχειοθέτηση των πρακτικών.

στ) Οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έκπτωσης μέλους αντιπροσωπευτικού οργάνου λόγω απουσιών του από τις συνεδριάσεις του οργάνου.

ζ) Οι λεπτομέρειες της τήρησης των βιβλίων του ταμείου και γενικά λογιστικών βιβλίων καθώς και ο τύπος των αποδείξεων πληρωμής και είσπραξης καθώς και κάθε άλλου εντύπου που είναι απαραίτητο για την οικονομική λειτουργία του ΕΘΕΠΕ.

η) Η διαδικασία σύνταξης, συζήτησης και έγκρισης καθώς και το περιεχόμενο του ετήσιου ισολογισμού και του προϋπολογισμού.

θ) Οι υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών του ΕΘΕΠΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε όλα τα μέλη να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση.

ι) Οι λεπτομέρειες των πειθαρχικών διαδικασιών, η έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωσή τους με την έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων, η έφεση κατά των αποφάσεων αυτών, η τελεσιδικία των ποινών και η δημοσιοποίησή τους.

ια) Οι διαδικασίες συγκρότησης των περιφερειακών επιμελητηρίων του εξωτερικού και οι διαδικασίες ανασυγκρότησής τους σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή των ορίων ή της έδρας τους καθώς επίσης και η ανασυγκρότηση των περιφερειακών επιμελητηρίων του εσωτερικού σε περίπτωση που απαιτηθεί η αλλαγή των ορίων ή της έδρας τους.

2. Μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΕΠΕ (ή η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή) μπορεί να ρυθμίσει όσα από τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισης του Εσωτερικού Κανονισμού κριθεί ότι χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΘΕΠΕ.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΕΘΕΠΕ, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του, εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΕΠΕ, και κυρώνονται με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΕΘΕΠΕ, η οποία αποτελείται από πρόσωπα που έχουν τα προσόντα εγγραφής στο ΕΘΕΠΕ και ορίζονται ως εξής:

α) Ένας εκπρόσωπος των προέδρων των τμημάτων πληροφορικής ΑΕΙ, των οποίων οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΕΘΕΠΕ, ως Πρόεδρος.

β) Ένας εκπρόσωπος των προϊσταμένων των τμημάτων πληροφορικής ΑΤΕΙ, των οποίων οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΕΘΕΠΕ, ως Αντιπρόεδρος.

γ) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Γενικός Γραμματέας.

δ) Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής (ΣΤΕΜΠ), ως Ταμίας.

ε) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), ως Ειδικός Γραμματέας.

2. Το έργο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι:

α) Η ίδρυση των περιφερειακών επιμελητηρίων του ΕΘΕΠΕ.

β) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εγγραφή μελών στο ΕΘΕΠΕ.

γ) Ο αρχικός ορισμός των εκλογικών τμημάτων και ο διορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη των αντιπροσωπευτικών οργάνων του ΕΘΕΠΕ εντός έξι μηνών από τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

δ) Ο καθορισμός του εμβλήματος του ΕΘΕΠΕ.

ε) Ο καθορισμός ημέρας εορτασμού του ΕΘΕΠΕ.

Άρθρο 15
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.Δεν υπάρχουν σχόλια: